Podmienky


Prevádzkový poriadok
.

I. Podmienky, spôsob požičiavania a ďalšie všeobecné ustanovenia
1. Poskytovateľ poskytne klientovi druh výstroje, ktorý si klient vyberie. Klient je povinný skontrolovať si funkčnosť výstroje pred jej zapožičaním a pri požičiavaní výstroje predložiť poskytovateľovi doklad totožnosti.
2. Poskytovateľ vystaví klientovi výpožičný lístok s údajmi poskytovateľa, kde bude uvedené označenie požičanej výstroje, meno a priezvisko klienta, jeho adresa, označenie dokladu totožnosti, doba trvania výpožičného a cena podľa platného cenníka. Klient po skontrolovaní údajov potvrdí svojím podpisom správnosť údajov. Výpožičný lístok sa vyhotoví dvojmo, jednu kópiu si nechá klient a jedna zostáva poskytovateľovi.
3. Poskytovateľ na základe výpožičného lístka vystaví klientovi platný daňový doklad a klient zaplatí cenu podľa platného cenníka.
4. Pri vrátení výstroje poskytovateľ skontroluje funkčnosť výstroje a prevezme výstroj na základe výpožičného lístka od klienta.

II. Zodpovednosť poskytovateľa a klienta
Pri zistení poškodenia výstroje je klient povinný uhradiť poskytovateľovi vzniknutú škodu. Ak sa zistí, že poškodenie bolo zapríčinené zlým technickým stavom výstroje, tak vzniknutú škodu znáša poskytovateľ.
Poskytovateľ nezodpovedá za veci odložené klientom v priestoroch požičovne lyží počas používania zapožičanej výstroje.

III. Straty a nálezy
1. Poskytovateľ nekontaktuje klienta v prípade nálezu veci v priestoroch požičovne. Tieto nálezy sú uchovávané po dobu 3 mesiacov. V tejto lehote si môže klient vec prevziať. Zasielanie vecí je možné len na náklady klienta, ktorý o to požiada. Veci sú zasielané kuriérskou službou.

IV. Záverečné ustanovenia
1. Klient a poskytovateľ sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.
2. V prípade, že klient poruší ustanovenia prevádzkového poriadku, má poskytovateľ právo prestať poskytovať klientovi poskytované a objednané služby.